070050502

Общи условия

Общи условия на уебсайт
www.autoauction.bg

Тук ще откриете богат електронен каталог на обяви за продажба на нови или употребявани автомобили, за които може да бъде открит онлайн аукцион.

Платформата за онлайн аукциони предоставя достъп до виртуална възможност за сключване на договор за покупко-продажба след успешно приключен Аукцион.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите на платформата за онлайн аукциони на автомобили, предоставена от www.autoauction.bg, и администратора на уебсайта, включително по отношение на предлагането, наддаването за и продажбата на всички автомобили. Осъществявайки достъп до уебсайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте обвързани от тях.

I. Дефиниции

“Общи условия”, “ОУ” означава условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите услуги и ресурси.

“Уебсайт”, “Сайт”, “Платформа” означава обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL) www.autoauction.bg, както и други мобилни и други свързани софтуерни приложения.

“Администратор”, “Ние” означава дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите - "Бест Аукцион" ЕООД, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 206395620, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. Втора №22.

“Потребител”, “Вие” означава физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и използва неговите Услуги и ресурси. Потребители на Услугите на Платформата са Продавачите, Наддавачите и Купувачите на автомобили.

“Наддавач” означава регистриран Потребител на Платформата, който участва в Аукцион за продажба на автомобил чрез отправяне на наддавателни предложения.

“Потребителски профил” означава съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител, който използва Услугите на Платформата.

“Услуги” означава всички услуги, ресурси и функционалности, които са предоставени от Администратора чрез Платформата и които са отворени за достъп от страна на Потребителите.

“Аукцион” означава виртуален електронен търг на моторни превозни средства (автомобили) от отворен тип с явно наддаване в реално време за определения срок на провеждане на съответния Аукцион.

II. Валидност и действие

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Достъпът до и разглеждането на Услугите и ресурсите на Уебсайта ще се считат за съгласие на Потребителя с настоящите ОУ. Регистрацията в Платформата изисква предварително съгласие на Потребителя с настоящите ОУ и с други писмени условия на Администратора, публикувани в Уебсайта. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за поверителност и бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти (автомобили) и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.

3. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и разполага с правото да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Платформата и Услугите, предоставяни на нея, след влизане в сила на новата версия. Ако Потребителят продължи да използва Платформата и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.

4. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

III. Услуги

5. Провеждане на аукциони

5.1. Продавачът обявява своя автомобил за продажба чрез публикуване на обява в електронния каталог на Сайта съгласно изискванията в настоящите ОУ. Всяка публикувана обява, достигнала минимум 5 (пет) заявки за участие, поставя начало на Аукцион.

5.2. Всеки автомобил в каталога има минимална начална продажна цена, която представлява стартиращата цена, от която започва Аукционът и е както следва: 72 % от цена на автомобила между 1 000 и 9 999 лева, 78 % от цена на автомобила между 10 000 и 19 999 лева, 84 % от цена на автомобила между 20 000 и 29 999 лева, 86 % от цена на автомобила между 30 000 и 39 999 лева и 87 % от цена на автомобила над 40 000 лева.

5.3. Потребителите, желаещи да участват като Наддавачи в отворен Аукцион за конкретна обява на автомобил, следва да внесат депозит (такса за участие в Аукцион) в размер на 1%-2,5% от цената за директна продажба, посочена от Продавача в съответната обява (цена на продавач). Таксите са както следва:

  • за автомобили с цена на продавача от 1,000лв до 9,999лв – 2,5% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача от 10 000лв до 19,999лв – 1,8% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача от 20 000лв до 29,999лв – 1,2% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача от 30 000лв до 39,999лв – 1% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача над 40 000лв - 1% от цената на продавача;

5.4. Внесената от Наддавачите такса за участие в отворен Аукцион не подлежи на връщане освен в случай на непроведен Аукцион. При непроведен Аукцион в рамките на 60 (шестдесет) дни сумата от таксата за участие автоматично се връща в Потребителския акаунт на Наддавача.

5.5. Такса за участие се внася за всеки отделен автомобил, за който Наддавачът желае да участва с наддавателни предложения.

5.6. Внасянето на таксата за участие в Аукцион за всеки отделен автомобил се извършва чрез EasyPay, чрез ePay или чрез банкова карта като Потребителят следва да посочи номера на Аукциона, за който добавя сума чрез съответния избран метод на плащане. Съответната сума след успешно завършен превод е видна в Потребителския акаунт на Наддавача.

5.7. След изплатена такса за участие в Аукцион Платформата предоставя възможност на Наддавачите да отправят своите предложения/оферти, които са обвързващи за съответния предложител. Офертата е покупната цена без данъци и разходи, на която Наддавачът предлага да закупи съответния автомобил, предмет на наддаването, от Продавача.

5.8. Докато Аукционът е отворен, Наддавачите могат да променят своите наддавателни предложения. Наддавачът, предложил най-висока цена, е обвързан с предложената цена.

5.9. Платформата приема само увеличаващи се оферти от Наддавачите. След изтичане на зададеното време за провеждане на Аукциона най-високата предложена оферта е печеливша.

5.10. Потребителите, участващи в Аукциона, ще бъдат информирани за статуса на Аукциона чрез Платформата. След края на търга Платформата уведомява Продавача и спечелилия Наддавач (Купувача) за приемането на печелившата оферта.

5.11. Ако победителят в Аукциона се откаже от продажбата, печеливш става Наддавачът, предложил втората най-висока оферта. Ако и той се откаже или не извърши одобрение на продажбата, печеливш е Наддавачът с третата най-висока оферта.

5.12. Победителите в Аукционите (име и/или псевдоним от Потребителския профил) се обявяват на Уебсайта, www.autoauction.bg, и на Facebook страницата само с тяхното изрично и предварително дадено съгласие.

5.13. За фалшиви и нереални наддавателни предложения, Потребителят, който ги е извършил, автоматично попада в “черен списък“, поддържан от Платформата, и няма да може участва повече в Аукциони.

5.14. Нито Платформата, нито Продавачът носят някаква отговорност за каквито и да било загуби, понесени или претърпени от Купувача в резултат или във връзка с каквито и да било решения от страна на Продавача или Платформата относно отмяната или преустановяването на участието им в аукциона по всяко време.

6. Огледи

6.1. Огледи на автомобилите, предмет на Аукциона, са възможни както преди, така и след провеждането му (след обявяване на печелившата оферта).

6.2. Огледите на автомобили могат да бъдат извършвани посредством физически оглед на място или виртуален оглед.

6.3. Продавачът се задължава да осигури достъп до обявения за продажба автомобил с цел извършване на огледа.

7. Сключване на договор за покупко-продажба

7.1. Договорът за покупко-продажба се сключва между спечелилия Аукциона Наддавач (Купувач) и Продавача като следствие от успешно проведения Аукцион и в предвидената от закона форма. Освен ако не е уговорено друго, определянето на съдържанието и изпълнението на договора за покупко-продажба е по волята на страните по всеки отделен договор и се счита за сключен от тяхно име и за тяхна сметка.

7.2. Всяка продажба е отделно споразумение между съответните Продавач и Купувач и действията по нотариално удостоверяване/заверяване на сделката и регистрацията на конкретния автомобил – предмет на сделката, се извършват вън и независимо от Платформата.

7.3. Собствеността върху продаден на Аукцион автомобил преминава от Продавача върху Купувача след нотариалното удостоверяване на писмения договор за покупко-продажба.

7.4. Потребителите на Платформата се съгласяват на своя собствена отговорност да следят за съответствие със законовите изисквания относно инициирането, сключването и обработката на договора за покупко-продажба. Платформата не носи отговорност и не поема ангажимент за нормативно съответствие и проверка на договора за покупко-продажба.

8. Плащания

8.1. След успешното приключване на Aукциона Продавачът следва да заплати на Платформата комисионна в размер на:

  • за автомобили с цена на продавача от 1,000лв до 9,999лв – 8% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача от 10 000лв до 19,999лв – 7,2% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача от 20 000лв до 29,999лв – 6,2% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача от 30 000лв до 39,999лв – 6% от цената на продавача;
  • за автомобили с цена на продавача над 40 000лв – 5% от цената на продавача;

Тази сума се удържа към момента на извършване на плащането по банков път, чрез Easypay или чрез ePay.

8.2. След успешно проведен Аукцион и извършено плащане от Купувача, за получаване на частта от продажната цена, дължима към Продавача от Платформата, Продавачът следва да изрази съгласие с условията на автоматично генерирания от Платформата договор за доплащане на съответната част от продажната цена, видим в Потребителския акаунт на Продавача в Платформата. Страни са Администраторът на Платформата и Продавачът. Необходимите за сключване на договора данни на Продавача (име, телефонен номер, имейл и банкова сметка) са част от предоставените от него данни при публикуване на обявата за продажба на автомобила в електронния каталог на Платформата. В зависимост от избрания метод на изплащане може да бъдат поискани и допълнителни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване на лична карта).

8.3. При съмнение за сключване на некоректна сделка между Продавач и Купувач Платформата разполага с правото да направи проверка на съответните документи и в такъв случай доплащането на остатъка от продажната цена да се извърши в един от офисите на Администратора.

IV. Достъп и регистрация

9. Достъпът до Платформата е открит както за регистрирани, така и за нерегистрирани Потребители. И регистрирани, и нерегистрирани Потребители могат да разглеждат съдържанието на Платформата, в частност обявите за продажба на автомобили, включващи тяхното описание на характеристики.

10. Регистрацията чрез създаване на Потребителски профил в Платформата е задължително условие за използване Услугите на Платформата, включително за участие в Аукциони.

11. Регистрацията се извършва след попълване на съответната електронна регистрационна форма, предоставена в Уебсайта.

12. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С клик върху бутона за съгласие с настоящите Общи условия при регистрация Потребителят изразява своето съгласие с Общите условия и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на Потребителския му профил в Уебсайта.

V. Права и задължения

13. Потребителят се задължава:

13.1. Да използва предлаганите Услуги на Платфрмата по законосъобразен начин съгласно предназначението и в съответствие с настоящите ОУ;

13.2. Да предоставя точна и вярна информация при регистрация, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Платформата;

13.3. Да осъществява достъп до Услугите Платформата чрез технологиите и средствата, предоставени от нея, реализирани чрез обичайната й функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от Уебсайта и съдържанието му за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

14. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, модифициране, реверсивен инженеринг, създаване на производни на софтуера в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.

15. Потребителят има право:

15.1. Да използва законосъобразно Платформата и всички рерурси и Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

15.2. Да създаде Потребителски акаунт/профил и да актуализира личните си данни в процеса на използване на Услугите на Платформата.

15.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Платформата за онлайн аукциони и да поиска заличаване /изтриване/ на своите лични данни.

16. Администраторът има право:

16.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

16.2. Да блокира достъпа на Потребители до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребители или от лица, използващи техните профили, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или в защита на друг, значим обществен интерес.

16.3. С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

VI. Отговорност

17. Администраторът не носи отговорност за:

а) качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи онлайн и други Услуги, достъпни през Уебсайта;

б) качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

в) всички данни и характеристики на автомобилите, обявени в Платформата за продажба. Продавачът на автомобил е единствено отговорен за верността, точността и актуалността на данните за обявения от него автомобил за продажба, включително за пълния обем от права на собственост върху автомобила. В случай че се установи несъответствие в предоставената информация за обявен за продажба автомобил, от която са настъпили или са могли да настъпят каквито и да било вреди за Потребители, за Платформата или трети лица, Продавачът следва да обезщети всички вреди, произтичащи от неизпълнение на своите законови задължения.

г) преки или косвени вреди, настъпили за Потребителя в резултат на използване на Услугите или във връзка със закупуване и използване на закупен по време на Аукцион автомобил. Администраторът не дава гаранция и не носи отговорност, в случай че автомобилът не отговаря на очакванията на Потребителя (Купувача). Обявените за продажба автомобили не се предлагат от Администратора, а от посочените Продавачи.

д) вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, предоставени от Продавачите, чиитo автомобили са включени в елекронния каталог на Уебсайта. Администраторът не носи отговорност за публикуваните характеристики, цена, описания, изборажения и др. информация за автомобилите.

28. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

19. Информацията за характеристиките на автомобилите в електронния каталог на Уебсайта е информативна и не представлява професионална препоръка или съвет.

VII. Защита на личните данни

20. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Услугите на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.

21. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

22. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.

23. За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

24. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

VIII. Интелектуална собственост

25. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, фогографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администраттора. Използването на услугите и на Уебсайтa не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

26. Потребителите предоставят на Администратора ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърлим лиценз за използване на съдържанието, качено в обявите на автомобили (снимки, описания, текстове, графики и др.). Администраторът има право да използва съдържание, публикувано от Потребителя във връзка с негови обяви, за цели изрично упоменати в настоящите ОУ, включително, но не само за реклама, подобряване съдържанието на Сайта, бюлетини, нотификацции и други законосъобразни цели във връзка с използването на Услугите на Платформата.

IХ. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

27. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

28. При спор относно задължения, произтичащи от договори за покупко-продажба на автомобили, сключен между Продавач и Купувач посредством Платформата, съответният Потребител може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

X. Приложимо право

29. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Платформата и предоставените в нея Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.