070050502

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
Настоящата Политика за защита на личните данни на "Бест Аукцион" ЕООД се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).
"Бест Аукцион" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация за Администратора на лични данни

Наименование: "Бест Аукцион" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206395620

Данни за контакт: Бойка Едиславова Георгиева

е-mail: office@autoauction.bg

Телефон: +35970050502

Защитата на лични данни е от особено важно значение, както за Администратора на лични данни, така и за субектите, чиито лични данни се обработват.
В качеството си на Администратор, ние обработваме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни.

Принципи, които спазваме при обработването на лични данни са:

1.  Ние обработваме данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

2.  Обработката на данни е основана на закон или договорни отношения и не е необходимо предварително съгласие. Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорното отношение, ще изискваме изричното Ви съгласие.

3.  Ние събираме само подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които ги обработваме.

4.  Поддържаме данните точни и в актуален вид.

5.  Съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме.

6.  Ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

7.  Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.

Съгласие

Ако съгласието Ви е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език.

Ние не обработваме специални категории лични данни.

Оттегляне на съгласие

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.

След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Цели на обработването

Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели:

- обработка на данни на клиенти - физически лица;

- извършване на регистрация в сайта;

- извършване на регистрация за участие;

- реклама на услуги;

- реклама на продукти;

- маркетингови цели;

- изпращане на информационни съобщения;

Категории физически лица

Обработваме лични данни за следните категории физически лица:

- клиенти - физически лица.

Видове лични данни, които обработваме

На този сайт ние не обработваме лични данни, които са свързани с икономическата идентичност. Възможно е да бъдат качени снимки от събития, рекламни снимки на клиенти, свързани с реклама на услугите на Аукционното дружество.

В случай, че сте избрали да посетите нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него услуги, чрез регистрация се изисква да предоставяте лични данни като име, адрес, телефонен номер, e-mail за връзка.

Специални категории лични данни („чувствителни данни")

На този сайт, ние не обработваме специални категории лични данни.

Източници, от които събираме лични данни

Данните получаваме от субектите на лични данни или от публично достъпен източник. Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.

Бисквитки

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че сайтът използва „бисквитки“.

Бисквитките са малки порции информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при работа в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки. Потребителите могат да настроят своите браузъри, така че бисквитките да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.

Ние използваме бисквитките за да:

• да запомним потребителските предпочитания;

• да се установи колко пъти даден посетител е посетил уебсайта;

• да се установи времетраенето на дадено посещение на уебсайта;

• Бисквитките могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил.

Използването на бисквитките ни помага да следим посещаемостта на нашия сайт и да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него - бисквитки на Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте го посетили през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизация на IP адресите.

Използваме Facebook Pixel с цел събиране статистическа информация за посещенията на нашия сайт, която ни е необходима за пазарни проучвания. Събраните по този начин данни са анонимни за нас т.е. ние не получаваме информация за самоличността на потребителите.

Тъй като, данните се съхраняват и обработват от Facebook, прилагаме линк към политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook и предлаганите от него продукти, функционалности и инструменти:

https://www.facebook.com/about/privacy.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Instagram и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. "Бест Аукцион" ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.

Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Категории получатели на личните данни

"Бест Аукцион" ЕООД не предава на други организации (получатели) част или всички лични данни, обработени след посещението на сайта.

Срок на съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме (до приключване на търга).

След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

"Бест Аукцион" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни. Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

Права на субекта на лични данни

Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:

•  Право на информация и достъп

•  Право на корекция на данните

•  Право на изтриване на данните

•  Право на ограничаване на обработката на данни

•  Право на преносимост на данните

•  Право на възражение

•  Право на подаване на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за кореспонденция:

имейл: kzld@cpdp.bg

ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с квалифициран електронен подпис.

Промени в политиката за защита на личните данни

"Бест Аукцион" ЕООД може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.